19 stycznia 2023

ukcop26.org.uk

UK i Europa – zmiany

Dysleksja

5 min read

Uciekające albo nakładające si elinie tekstu czasem tak dyslektyk postrzega pismo czytane. Zdjęcie autorstwa Jimmy Chan z Pexels

DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA.

czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Sztuka kaligrafii zanikła ale pomagała by w problemach pisania i czytania.
Zdjęcie autorstwa Donatello Trisolino z Pexels

Dysleksja, zaburzenia w umiejętności czytania na skutek zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to łagodna postać aleksji, zwana również aleksją wzrokową.

Chory ma trudność w zrozumieniu prostych zwrotów czy zdań pisanych (w postaci lżejszej – tylko długich, złożonych zdań). Dysleksja może występować tylko pod postacią przymusu czytania na głos (co ułatwia zrozumienie tekstu) czy powolnego czytania.

Łagodna dysleksja z towarzyszącą często dysgrafią występuje u dzieci, powodując trudności w nauce, a także kłopoty wychowawcze.

 

Definicja:

specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu są spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych, które występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Podłożem tych zaburzeń jest nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Poszczególne rodzaje tych trudności mogą występować w izolacji lub łączyć się ze sobą. Są to:

 • dysleksja – trudności w czytaniu lub w czytaniu i pisaniu

 • dysgrafia – trudności w opanowaniu kaligrafii (brzydkie, czasem wręcz nieczytelne pismo)

 • dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (rażące i nagminne popełnianie błędów ortograficznych)

Etiologia:

do najczęstszych przyczyn należą:

 • czynniki dziedziczne (występowanie rodzinne)

 • mikrouszkodzenia powstałe w okresie ciąży, okresie okołoporodowym i w pierwszych miesiącach życia

 • wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego

Prowadzą one w efekcie do: zaburzeń funkcji językowych i funkcji percepcyjno-motorycznych (postrzegania słuchowego, wzrokowego i motoryki) oraz ich wzajemnego współdziałania, a także zaburzeń uwagi, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji (brak dominacji ręki oraz oka) i orientacji w przestrzeni. Zaburzenia te często ulegają pogłębieniu w trakcie rozwoju dziecka w wyniku zaniedbań środowiskowych i dydaktycznych. Z kręgu dysleksji wyklucza się jednakże zaburzenia w czytaniu i pisaniu wynikające wyłącznie z takich zaniedbań lub będące skutkiem upośledzenia rozwoju umysłowego.

Występowanie: dysleksja występuje u 10-15% populacji dziecięcej, jej najcięższa postać polegająca na opóźnieniu w czytaniu o 2 lata i więcej w stosunku do wieku, inteligencji i wykształcenia, jest oceniana na 4%.

Objawy:

zależą od wieku dziecka.

Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy – objawy „ryzyka dysleksji”:

 • opóźniony rozwój ruchowy ( słabo lub w ogóle nie raczkują, późno zaczynają chodzić, trudności z utrzymaniem równowagi, obniżone napięcie mięśniowe)

 • mała sprawność ruchowa (mało zręczne, nieporadne w samoobsłudze)

 • opóźniony rozwój mowy (później wypowiadają pierwsze słowa, problemy z budowaniem zdań)

 • dłuższe utrzymywanie się pierwotnych odruchów wrodzonych

Wiek przedszkolny 3-5 lat – objawy „ryzyka dysleksji”:

 • opóźniony rozwój ruchowy

 • mała sprawność ruchowa całego ciała, a szczególnie rąk (slabo biega, trudności w utrzymaniu równowagi, zapinaniu guzików, nawlekaniu korali, trzymaniu kredki)

 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa

 • opóźniony rozwój mowy

 • zaburzenia postrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej

Wiek 6-7 lat (klasa 0):

 • trudności z wymową

 • trudności w zapamiętywaniu

 • trudności w odróżnianiu podobnych głosek, wydzielaniu i łączeniu sylab

 • trudności w wyróżnianiu elementów z całości

 • trudności orientacji w czasie (pory roku, dnia, godziny)

 • trudności w rysowaniu i odtwarzaniu figur oraz wzorów

 • trudności w układaniu obrazków i elementów według wzoru

 • wadliwa wymowa (przekręcanie, przestawianie, notoryczne błędy gramatyczne)

 • trudności w nauce czytania

 • brak lateralizacji (oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki itp.)

 • mała sprawność manualna (wiązanie sznurowadeł, trzymanie nożyczek, sztućców)

 • opóźnienie orientacji w schemacie ciała

Wiek wczesnoszkolny (I-III klasa):

 • utrzymywanie się i pogłębianie powyższych trudności

 • mała sprawność ruchowa (nie potrafi jeździć na dwukołowym rowerze, łyżwach, nartach, problemy z samoobsługą)

 • utrzymująca się obureczność

 • zaburzenia koordynacji czynności ręki i oka

 • trudności w zapamiętywaniu nazw, dat, liczb, tabliczki mnożenia

 • mylenie liter

 • opuszczanie, przestawianie, dodawanie liter i sylab

 • trudności z pisownią

 • brzydkie pismo i rysunek

Wiek starszy szkolny (powyżej kl. IV i szkoła średnia):

 • stopniowe zmniejszanie się lub ustępowanie trudności w czytaniu

 • ograniczanie się trudności w pisaniu często tylko do dużej ilości błędów ortograficznych i brzydkiego pisma

 • uogólnianie się trudności szkolnych na inne przedmioty nauczania

 • trudności w nauce języków obcych

Powikłania:

Dysleksja prowadząc do trudności szkolnych często jest podłożem zaburzeń nerwicowych o typie nerwicy szkolnej.

Zapobieganie: Dzieci z „ryzyka dysleksji” (problemy okołoporodowe, nieharmonijny rozwój itd.) powinny zostać wcześnie objęte opieką, aby zapobiec wystąpieniu trudności szkolnych lub je zminimalizować. Wieloletnie obserwacje wykazały, że rozwój dzieci dyslektycznych nie objętych pomocą specjalistyczną jest zwykle gorszy niż grupy ich rówieśników.

Leczenie:

Dziecko z objawami dysleksji powinno pozostawać pod opieką lekarza. Należy wykluczyć współistnienie innych schorzeń mogących mieć wpływ na trudności szkolne (wady wzroku, słuchu, schorzenia neurologiczne, zaniedbania środowiskowe i inne). Dzieci deslektyczne są grupą o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Leczenie wymaga współpracy wielu specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów). Polega ono przede wszystkim na terapii pedagogicznej (pięć poziomów pomocy):

1. Pomoc nauczyciela i pedagoga szkolnego (indywidualizacja wymagań).

2. Zespoły korekcyjno-kompensacyjne w szkole (terapia pedagogiczna w grupie)

3. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i poradnie Polskiego Towarzystwa Dysleksji (diagnoza, terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa).

4. Klasy terapeutyczne w szkołach podstawowych.

5. Oddziały dłuższego pobytu, intensywnej terapii dyslektycznej, szkoły o profilu terapeutycznym, turnusy i kolonie terapeutyczne.

Sławni dyslektycy: T.A.Edison, A.Einstein, W.Churchil, A.Christie są najlepszym przykładem na to, że dysleksja nie jest problemem nie do przezwyciężenia. Efekty są tym lepsze im wcześniej jest podjęta terapia i większe zaangażowanie ze strony rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *